RI&E: Risico inventarisatie en evaluatie

Heeft u de RI&E nog niet op orde, of helemaal geen risico inventarisatie en evaluatie?

U bent dan in overtreding volgens art. 5 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een risico inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt.

Meer informatie over de RI&E in uw organisatie?

De risico inventarisatie en evaluatie bevat een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers. Wij helpen u graag hierbij.

Risico inventarisatie en evaluatie

De risico inventarisatie en evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers.

In de risico inventarisatie en evaluatie wordt aandacht besteed aan de toegang van werknemers tot een deskundige werknemer of persoon, bedoeld in de artikelen 13 en 14, of de arbodienst.

Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico’s en de samenhang daartussen, een en ander overeenkomstig artikel 3, maakt deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie.

In het plan van aanpak wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen.

De risico inventarisatie en evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.

Indien de werkgever arbeid doet verrichten door een werknemer die hem ter beschikking wordt gesteld, verstrekt hij tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden aan degene, die de werknemer ter beschikking stelt, de beschrijving uit de risico inventarisatie en evaluatie van de gevaren en risicobeperkende maatregelen en van de risico’s voor de werknemer op de in te nemen arbeidsplaats, opdat diegene deze beschrijving verstrekt aan de betrokken werknemer.

De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de risico inventarisatie en evaluatie.

Wilt uw weten of u een risico inventarisatie en evaluatie verplicht bent, neem dan contact met ons op, en wij kunnen u helpen.

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer