Waarom een RI&E ?

Waarom een RI&E  ?

Wat is een RI&E ?

Wat kost een RI&E ?

Komen deze vragen bij uw voor, lees dan onderstaand artikel eens aandachtig door.

Ziet u na het lezen van deze blog helemaal door het bos de bomen niet meer, neem dan eens contact met ons op.

Of bekijk onze pagina over de RI&E

U heeft vast wel eens gehoord over een RI&E of zoals voluit een Risico Inventarisatie & evaluatie.

Sommige mensen spreken ook wel van een RIE, of ze hebben het over een plan van aanpak, wat een belangrijk onderdeel is bij een RI&E.

De risico-inventarisatie en -evaluatie is een van de belangrijkste structurele instrumenten op arbo gebied binnen de Europese Unie.

Het geeft structuur aan het inventariseren en aanpakken van arbeidsrisico’s en stimuleert daardoor een veiligere en gezondere werkomgeving.

De RI&E is qua onderwerpen bijzonder breed binnen alle werksituaties: van nanodeeltjes en micro-organismen tot grootschalige bouwprojecten en infrastructurele werken. Nagenoeg alle bedrijven zijn verplicht om een actuele RI&E te hebben. Maar hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen is voor velen een grote vraag.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een RI&E uit te voeren, bijvoorbeeld:

  • Omdat het moet. De RI&E is verankerd in de Europese regelgeving en in Nederland vastgelegd in de arbowetgeving (Arbowet art. 5) en nader uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling. Daarom is het een verplichting voor nagenoeg alle bedrijven. Bedrijven die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) mogen ook gebruikmaken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E. Als een bedrijf alleen vrijwilligers in dienst heeft, hoeft het bedrijf geen RI&E uit te voeren, tenzij de vrijwilligers werken met of worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en/of biologische agentia (Arbobesluit art. 9.5a). Voor een zzp’er geldt de verplichting tot het maken van een RI&E niet (Arbobesluit art. 9.5).
  • Om zich in te dekken tegen aansprakelijkheidrisico’s.
  • Om het verzuim en de uitstroom naar de WIA te minimaliseren en letsel en schade door ongevallen, incidenten en calamiteiten te voorkomen.
  • Omdat het bedrijf het nodig heeft, bijvoorbeeld om een certificaat op een bepaald gebied te behalen waarbij één van de voorwaarden is dat er een actuele RI&E moet zijn. Of omdat de klanten het van het bedrijf vragen/eisen.
  • Omdat het bedrijf het zelf wil. Ze doet het niet alleen omdat het een ‘moetje’ is, maar omdat zij de meerwaarde ervan inziet en er ook haar voordeel mee wil doen. De RI&E wordt beschouwd als een nuttig instrument om het werk aangenamer te maken en daardoor bij medewerkers een grotere betrokkenheid te stimuleren. Hiermee bereik je dat je het beste uit de medewerkers haalt en dat zij veel creatiever worden, waardoor de productiviteit toeneemt. Door zo de inzetbaarheid van mede-werkers te bevorderen en te garanderen wordt de RI&E in plaats van een verplicht nummer een waardevol, preventief instrument dat rechtstreeks de bedrijfsbelangen dient.

Wat is een RI&E

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een middel waarmee je het bedrijf periodiek en op een gestructureerde wijze kunt doorlichten op risico’s voor veiligheid en gezondheid.

Bij de risico-inventarisatie en -evaluatie kijk je naar de aanwezige gevaren en gevaarsbronnen en of deze tot risico’s kunnen leiden.

Daarbij bekijk je ook welke beheersmaatregelen er al getroffen zijn en hoe effectief deze zijn om die risico’s te verkleinen.

Vervolgens bepaal je de grootte van de risico’s en doe je zonodig aanvullende verbetervoorstellen.

Plan van aanpak

Je bepaalt de prioriteit van de verschillende verbetervoorstellen en legt ze vast in een Plan van Aanpak.

Door op deze manier te werk te gaan, kun je risico’s veel stelselmatiger tegen elkaar en tegen overige bedrijfsbelangen afwegen en kun je een evenwichtig en structureel beleid voeren.

Aan de hand van het zo verkregen Plan van Aanpak, dat een integraal onderdeel vormt van de RI&E, kun je op een systematische wijze werken aan verbetering van de arbeidsomstandigheden door de gevonden risico’s tot aanvaardbare proporties te reduceren.

Daarmee dring je bovendien het aantal ongevallen en het werkgerelateerde ziekteverzuim terug, neemt het werkplezier toe en (mogelijk) daardoor ook de productiviteit en creativiteit.

De prijs van een RI&E hangt van bepaalde factoren af zoals,

  • De grote van het bedrijf
  • Is er al iets op papier gezet
  • Heeft de onderneming een BRZO aanduiding
  • Moet de RI&E getoetst worden (meer dan 25 personen werkzaam)

Bij grote bedrijven is een veiligheidskundige natuurlijk meer tijd kwijt om de risico’s in kaart te brengen.

Een veiligheidskundige kan u ten aller tijden advies geven over het opstellen van RI&E.

U wilt graag meer informatie, of een offerte voor een RI&E, neem dan eens contact met ons op.