Wat is het verschil tussen een BHV-plan en ontruimingsplan?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw werknemers. Niet voor niets zijn organisaties in Nederland dan ook verplicht om een BHV-plan en (meestal) een ontruimingsplan te hebben. Om de situatie voor uw werknemers tijdens een calamiteit zoals brand, een ongeval of ontruiming zo veilig mogelijk te laten verlopen, is de aanwezigheid van een BHV-plan en ontruimingsplan essentieel. Wat is precies het verschil tussen een BHV- plan en ontruimingsplan?

Verschil tussen een BHV-plan en ontruimingsplan

Een BHV-plan en ontruimingsplan hebben ieder hun eigen doel. BHV staat voor bedrijfshulpverlening en in een BHV-plan staat beschreven hoe u een veilige werkomgeving creëert voor uw personeel. Hierin worden alle maatregelen benoemt om gevaarlijke situaties zo goed mogelijk te voorkomen. Een ontruimingsplan geeft antwoord op de vraag hoe men op een veilige en verantwoorde wijze het pand verlaat bij calamiteiten en hoe u daarbij met uw personeel en de buitenwereld communiceert.

Een BHV-organisatie is voor elke werkgever in Nederland verplicht. Een ontruimingsplan is daarentegen alleen wettelijk verplicht wanneer het bedrijf is gevestigd in een pand met een brandmeldinstallatie (BMI), maar er wordt ook gekeken naar de functie van een gebouw, gebruikersoppervlak en het aantal bouwlagen.

 • BHV-plan en ontruimingsplan

Wat is een BHV-plan?

Afhankelijk van de grootte van uw organisatie, moeten er altijd één of meerdere BHV’ers op de werkvloer aanwezig zijn. Werknemers die een BHV-cursus afronden, mogen zich BHV’er noemen. Een BHV’er verleent hulp bij incidenten binnen uw bedrijf en zorgt ervoor dat letsel en schade bij uw medewerkers zoveel mogelijk wordt voorkomen of beperkt. Een BHV-plan helpt medewerkers goed te handelen tijdens een calamiteit. In een BHV-plan staat beschreven op welke manier de BHV binnen een bedrijf, organisatie of instelling is geregeld. Mogelijke risico’s staan beschreven en maatregelen die de schade van noodgevallen moeten voorkomen of beperken zijn benoemd. Om het kennisniveau van BHV’ers op peil te houden, moeten ze eens in de twee jaar opnieuw op training.

Werkt uw bedrijf met gevaarlijke stoffen, dan moet u in uw BHV-plan een apart hoofdstuk hieraan wijden. U benoemt onder andere hoe deze stoffen worden opgeslagen, welke procedure BHV’ers moeten volgen in het geval van een incident en welke aanvullende opleidingen ze moeten volgen.

 • Basisgegevens van het bedrijf
 • BHV’ers binnen het bedrijf
 • Beschikbaar- en bereikbaarheid van BHV’ers
 • Oefen- en opleidingsdata BHV’ers
 • BHV-materialen
 • Risicoanalyse
 • Maatregelen tijdens een calamiteit
 • Procedure personeel
 • Procedure BHV’ers
 • Plattegronden en instructiekaarten
 • BHV-oefeningen
 • Contactgegevens externe hulpverlening

Wat is een ontruimingsplan?

Stel het brandalarm gaat af, u ruikt een vreemde geur of het water loopt door de gangen. Dan dient uw personeel zo snel en veilig mogelijk het pand te verlaten. Hoe regelt u dat? Dat is de belangrijkste vraag waarop u antwoord geeft in het ontruimingsplan (lees: tips over het opstellen van een ontruimingsplan).

Een ontruimingsplan zorgt ervoor dat uw medewerkers het bedrijfspand in geval van nood zo snel en veilig mogelijk verlaten. Naast een ontruimingsplan is het ook van belang regelmatig een ontruimingsoefening te doen. Een ontruimingsplan en ontruimingsoefening bereiden uw werknemers voor op eventuele calamiteiten. In een ontruimingsplan is vastgelegd hoe uw werknemers op een gestructureerde manier het pand zo veilig mogelijk kunnen verlaten in geval van een ontruiming. De afspraken in het document zijn gemaakt door BHV’ers, medewerkers en de werkgever.

 • Op welke calamiteiten het ontruimingsplan van toepassing is
 • Een situatietekening
 • Ontruimingsplattegronden met daarop vluchtrichtingen, vluchtroutes, blusmiddelen, brandweerliften en verzamelplaatsen
 • Alarmeringsprocedure
 • Aanwezigheid van personen
 • Taakverdeling
 • Contactgegevens interne en externe hulpverlening
 • Logboek over het BHV-team met informatie over personeelswisselingen en opleidingen

Een BHV-plan of ontruimingsplan opstellen

Onze Van Hal Safety specialisten helpen u graag met advies en het vakkundig opstellen van een BHV-plan en ontruimingsplan. Omdat het opstellen van een ontruimingsplan maatwerk is, komen onze specialisten graag uw bedrijfspand inspecteren.

Heeft u vragen over het opstellen van een BHV-plan of ontruimingsplan en hoe Van Hal Safety hierbij kan helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.