Welke eisen worden er gesteld aan het exploiteren van een privé sauna ?

Een privé sauna exploiteren, wat komt daar bij kijken?

Je loopt met plannen rond om privé sauna te exploiteren, maar waar begin je?

Locatie

Als eerste is het natuurlijk van belang dat je een goede locatie hebt, misschien nog wat parkeerplaatsen in de buurt, en daar is de eerste stap is gezet.

Bedrijfsplan

Dan gaan je een plan opstellen, een bedrijfsplan en een financieel plan.

Want ga je naar de bank dan zullen ze altijd vragen naar een goed onderbouwd bedrijfsplan.

Misschien zit het complex wel zo ingewikkeld in elkaar dat je ook nog een BHV-plan moet maken.

Vergunningen

Je zal de nodige vergunningen moeten krijgen om überhaupt te kunnen starten.

Maar welke vergunningen heb je nu nodig?

Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk en/of een vergunning voor bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en milieu zullen veroorzaken (milieuvergunning).

In Nederland wordt deze, afhankelijk van het belang dat met het project gemoeid is, afgegeven door het college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten of een minister.

Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk activiteiten te regelen met algemene regels. In sommige gevallen moet een initiatiefnemer een melding doen voordat de activiteit mag worden uitgevoerd. Een initiatiefnemer kan een burger, bedrijf of de overheid zijn. Een beperkt aantal activiteiten is toch nog vergunningplichtig. In die gevallen moet de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen.

De omgevingsvergunning geldt voor iedereen die de activiteit uitvoert waarvoor de vergunning  bedoeld is (artikel 5.37 lid 1 Omgevingswet). Dit kan degene zijn aan wie de vergunning is verleend, maar ook zijn opvolger

Om in aanmerking te komen voor een drank- en horecavergunning moet je aan verschillende verplichtingen voldoen. Welke zijn dat en hoe vraag je een horecavergunning aan?

Wie moeten er een drank- en horecavergunning aanvragen?

 • Een ieder die tegen betaling alcoholhoudende dranken schenkt.
 • Horeca-inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant.
 • Slijterijen.
 • Verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. (hierbij moet je wel aan de volgende voorwaarden voldoen: barinstructie, bestuursreglement en twee personen moeten in het bezit zijn van een verklaring van Sociale Hygiëne)

Wanneer moet je een drank- en horecavergunning aanvragen?

De vergunning die je aanvraagt heeft betrekking tot het pand. Als daar iets aan verandert (de inrichting of de leidinggevenden) moet de toestemming opnieuw aangevraagd worden. De drank- en horecavergunning moet je aanvragen als:

 • je een horecazaak wilt starten;
 • een op de vergunning vermelde ‘leidinggevende’ wijzigt;
 • de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt.

Aan welke eisen moet je voldoen om  toestemming te verkrijgen tot het schenken van drank?

 • De onderneming staat ingeschreven bij de kamer van koophandel.
 • Het pand voldoet aan inrichtingseisen voor hoogte, oppervlakte, ventilatie en de aanwezigheid van toiletten.
 • Op de aanvraag moet elke lokaliteit (ruimte) vermeld staan, inclusief het terras.
 • Je mag niet tegelijkertijd in dezelfde ruimte detailhandel uitoefenen,  m.u.v. het verkopen van condooms en damesverband. De verkoop van sigaretten wordt gedoogd vanuit de gedachte dat sigaretten horen bij het ‘ter plekke oproken’ in de horecagelegenheid.

LET OP: sinds 1 juli 2008 geldt een rookverbod in de horeca. En op 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar.

Verder moeten de leidinggevenden en de inrichting ook aan meerdere eisen voldoen:

 • De leidinggevenden voldoen aan de zedelijkheidseisen o.b.v. het Besluit eisen zedelijk gedrag
 • De leidinggevenden beschikken over voldoende kennis en inzicht over sociale hygiëne o.b.v. het Besluit Kennis Sociale Hygiëne
 • De inrichting voldoet aan de inrichtingseisen o.b.v. het Besluit eisen inrichtingen

Vrijwillig personeel dient in bezit te zijn van een IVA

Vrijwilligers, die een bardienst draaien in een sportkantine dienen de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik te hebben gevolgd. Dit is een instructievan 1 dagdeel (meestal een avond) die aan een gehele groep kan worden gegeven. Eenieder die hierbij aanwezig is krijgt een bewijs van deelname. De vrijwillige barmedewerker, die een dergelijk bewijs bezit wordt in sportkantines ‘erkend’ als gekwalificeerd persoon in het kader van de drank- en horecawet.

Op tijden dat er alcohol wordt geschonken in de kantine dient er een gekwalificeerd persoon aanwezig te zijn. Dat kan zowel een leidinggevende zijn als een barvrijwilliger in bezit van een certificaat van deelname aan de IVA. Zie voor meer informatie Stiva.nl

Kosten

De kosten verschillen per gemeente en die lopen ook soms ver uitéén. Zo kost een compleet nieuwe vergunning in Dordrecht 256 euro, terwijl Eindhoven 1598 euro vraagt. Bij je eigen gemeente kan je informeren hoeveel een drank- en horecavergunning voor jou gaat kosten.

Benodigdheden voor aanvraag

In de meeste gevallen moet je de volgende documenten bij de aanvraag bijsluiten. Maar ook dit kan per gemeente verschillen.

 • een uittreksel uit het handelsregister, verenigingen- of stichtingenregister van de Kamer van Koophandel;
 • een originele verklaring Sociale Hygiëne of bewijsstukken die gelijkgesteld worden aan de verklaring Sociale Hygiëne;
 • het arbeidscontract van de leidinggevenden;
 • het legitimatiebewijs van de leidinggevenden (paspoort);
 • de koop- of huurakte van het pand;
 • als het een stichting of vereniging betreft: een bestuursreglement.

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

De wet hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden geeft de regels aan waar je aan moet voldoen.

Deze complete wetgeving is te vinden op www.wetten.overheid.nl

Als uw met personeel gaat werken dan schrijft de wetgeving nog meer zaken voor, zoals staat beschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit en Arbeidsomstandighedenregeling.

Hierin staat onder andere;

 • De wetgeving
 • Veiligheid en gezondheidsmanagemant
 • Risico inventarisatie & evaluatie
 • Ongevalsonderzoek
 • Arbozorg en deskundige ondersteuning
 • Werkruimten
 • Bedrijfshulpverlening
 • Meubilair
 • Chemische factoren
 • Fysische factoren
 • Biologische factoren
 • Fysieke belasting
 • Arbeidsmiddelen
 • Sociale veiligheid
 • Duurzaamheid

Uw wilt graag advies voor het beginnen van een privé sauna, leg dan contact met een veiligheidskundige, deze kan in heel veel situaties u goed adviseren in de wet en regelgeving.

 • prive sauna